23 de enero de 2021, 5:37:35
Esports


Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física

Por Redacción

El Govern injectarà al sector esportiu català 61,5 milions d’euros durant l’any 2020 per pal·liar els efectes de la COVID-19. Els ajuts es vehiculen en subvencions, programes i línies de finançament que beneficiaran administracions i entitats del país.


La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha acordat amb el sector esportiu català l’impuls d’un Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física a Catalunya davant dels efectes de la COVID-19. Un gran acord de país, integrat per administracions i entitats, que comptarà per part del Govern amb la injecció de 61,5 milions d’euros durant el 2020 en forma de subvencions, programes i línies de finançament per preservar l’activitat esportiva i la viabilitat dels agents que la fan possible.

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, defineix el Pla Nacional com una “resposta global, tenint en compte diversitat del sector”, que aglutini i coordini el conjunt d’accions i mesures a realitzar tant per part de les administracions públiques -Generalitat, Diputacions i Ajuntaments- com del teixit esportiu, per tal de revertir els efectes esportius, econòmics, laborals i socials ocasionats per la pandèmia i contribuir de forma conjunta a la reactivació d’aquest sector a Catalunya. La constitució del projecte va tenir lloc durant la primera de les dues reunions celebrades fins ara de la Mesa Sectorial de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya. “Hem de reivindicar la importància que té l’esport a la societat i la que pot exercir per a la recuperació en el vessant de salut i econòmica del país quan deixem enrere la pandèmia. Quants més recursos destinem a l’esport, tindrem una ciutadania més sana”.

El Pla inclou un nou paquet de mesures econòmiques i jurídiques previstes. Aquestes passen, en primer lloc, per la injecció per part del Govern al conjunt del teixit esportiu de Catalunya durant l’any 2020 d’un total de 61.571.000 euros, dels quals 51.571.000 es vehicularan a través de programes i subvencions adreçats al teixit esportiu i 10 milions a través de crèdit directe a entitats esportives entre el Consell Català de l’Esport i l’Institut Català de Finances. En segon lloc, la SGEAF elaborarà un estudi exhaustiu de l’impacte real en termes econòmics, socials i laborals de la COVID-19 en la globalitat del sector, que permeti guiar la política esportiva del Govern, del conjunt de les administracions i del sector esportiu de les properes temporades i exercicis pressupostaris. Així mateix, el Govern avaluarà la possibilitat de revertir en el pressupost disponible per a política esportiva ingressos procedents de taxes i tributs propis de la Generalitat, així com accions en el marc dels jocs, apostes i loteries propis de la Generalitat.

Coordinació entre el món públic i el privat

En paral·lel a l’actuació liderada per la Generalitat, el Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física vol abordar conjuntament a través de la Mesa Sectorial altres mesures referents al desconfinament esportiu i a la coordinació entre el món públic i privat de l’esport del país. D’una banda, la Mesa Sectorial està treballant una proposta per al desconfinament del sector esportiu en la globalitat del seu abast. El Pla Nacional proposa que el conjunt d’administracions públiques catalanes treballi “de manera coordinada i amb unitat de criteris, especialment a l’hora de prioritzar la finalitat dels recursos públics disponibles perquè es dediquin a preservar el sistema esportiu català i la supervivència de les seves entitats esportives”, diu Gerard Figueras.

Finalment, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física proposa diverses mesures, que caldrà sol·licitar al Govern estatal, a través del Consejo Superior de Deportes, com ara el no cobrament de les quotes bancàries de les operacions de finançament que ja tinguin contretes les entitats esportives mentre no puguin recuperar l’activitat; la creació d’una línia d’ajuts específica per als treballadors autònoms del sector de l’activitat física i l’esport fins que no puguin recuperar la seva activitat; la creació d’un tipus d’IVA esportiu del 10% en relació a la prestació de serveis vinculats en l’esport i l’activitat física; transferir directament a les comunitats autònomes part de la recaptació de l’Estat a través de loteries, jocs i apostes per tal de poder disposar de més recursos per al desenvolupament de polítiques esportives; la deducció en la declaració de l’IRPF de la totalitat de les quotes abonades pels associats i abonats a qualsevol tipus de centre esportiu; la supressió de l’IVA en obres i inversions que realitzin entitats esportives sense ànim de lucre en les seves instal·lacions; la Declaració d’Utilitat Pública pel conjunt d’entitats esportives sense ànim de lucre; l’ampliació de les desgravacions fiscals per a empreses patrocinadores d’entitats esportives i esdeveniments esportius, i l’impuls de legislació específica per al mecenatge esportiu, així com el compromís institucional i la contribució econòmica del Consejo Superior de Deportes per finançar els grans esdeveniments esportius oficials que puguin ser realitzats tant a Catalunya com a la resta de l’Estat de la mà de les federacions esportives espanyoles corresponents. III

El Llobregat.  Todos los derechos reservados.  ®2021   |  www.elllobregat.com