www.elllobregat.com

Bonificacions de quotes i cotitzacions

miércoles 16 de septiembre de 2015, 03:10h
Els beneficis de la Garantia Juvenil per a les empreses afecten a les aportacions a la Seguretat Social, amb bonificacions parcials o totals de les quotes tant empresarials com de treballadors.
Aquests avantatges oscil•len en funció del model de vinculació del jove i la seva jornada laboral. En cas de contractació indefinida:

• Fins a 300 euros de bonificació en l’aportació mensual de la Seguretat Social durant sis mesos (225 euros si la jornada de treball equival al 75% de la corresponent a un treballador a temps complet, i 150 si aquest percentatge es redueix fins un 50%).
• Bonificacions en les cotitzacions durant 24 mesos (amb data límit 31 d’agost de 2016):
o Amb contractació a temps complert, els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comuns corresponent a cada mes quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització en la part corresponent a l’empresa. A la resta de l’import de la base li resultarà aplicable el tipus de cotització vigent en cada moment.
o Amb contractació a temps parcial (i jornada de treball, al menys, equivalent a 50% de la jornada d’un treballador a temps complert comparable), la quantia es reduirà de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte.

Si la vinculació del jove es fa mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge:
• 100% de reducció de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant la vigència el contracte.
• 100% de reducció en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i per accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional si la plantilla de l’empresa és inferior a 250 treballadors i 75 % si la plantilla és igual o superior.
• Si el contracte esdevé indefinit, reducció durant tres anys de la quota empresarial a la Seguretat Social; en concret, de 1.500 euros l’any en el cas dels homes i de 1.800 euros l’any en el cas de les dones.
• Finançament dels costos de formació a través de bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. La quantia màxima serà el resultat de multiplicar el mòdul econòmic (presencial o a distància) per un nombre d’hores equivalent al 50% de la jornada durant el primer any, i del 25% de la jornada el segon i tercer any.
• Bonificació addicional derivada de la tutorització, amb una quantia màxima de 1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne.

D’altra banda, les empreses també poden incorporar participants en la Garantia Juvenil per fer pràctiques o mitjançant la figura del contracte a temps parcial amb vinculació formativa; en el primer cas accedeixen a:
• Un 50% de bonificació de les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, que se suma al 50 % de reducció per aquest concepte que preveu el contracte en pràctiques si es contracta un treballador desocupat menor de 30 anys (35 amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %) inscrit com a demandant d’ocupació.
• Un 25% de bonificació de les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, que se suma també al 75% de reducció per aquest concepte que preveu el contracte en pràctiques si es contracta un treballador que estigui realitzant pràctiques no laborals.

Per últim, la contractació a temps parcial amb vinculació formativa implica un 100% de reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes per a empreses de menys de 250 treballadors i un 75 % per a la resta durant un màxim de 12 mesos (prorrogables 12 a mesos més si el treballador continua compatibilitzant treball i formació). III
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios

Portada | | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Comunicación Metrobcn, S.L. :: Redacció: Raurich, 62 (08830) Sant Boi de Llobregat
Contacto