Bases del torneig

Taula de continguts

Podran participar-hi aquells jugadors que disposin d’una llicència federativa en vigor i els requisits d’ELO detallats. En el cas de jugadors amb bandera estrangera, han de tenir codi FIDE.

  1. Per a aquesta edició s’aplicaran les lleis dels escacs de la FIDE i els seus annexos, vigents des de l’1 de gener de 2023, les regles anti paranys de la FIDE (A.09) i el reglament de tornejos de la FIDE (C. 05).
  2. L’ordre de força inicial i la relació de premis es determinarà per raó de l’ELO FIDE STANDARD llista novembre 2024.
  3. La participació en el torneig d’Ellobregat Open Chess Tnmt implica el coneixement i l’acceptació tàcita de les presents bases de joc.
  4. Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta ia tenir un comportament correcte i esportiu.
  5. No es permet fumar ni menjar a tot el recinte de joc.
  6. Serà responsabilitat de cada jugador comprovar que són correctes les dades que figurin en els diferents llistats d’inscripció i en les classificacions, i en cas de trobar algun error ho haurà de comunicar a l’Organització de l’Open. En cas de descobrir-se que algun jugador ha proporcionat alguna dada incorrecta de forma deliberada, aquesta serà directament expulsada de l’Open.
  7. Al recinte de joc no es permetrà l’entrada de telèfons mòbils. Tampoc no es permetrà l’entrada de qualsevol dispositiu electrònic que pogués servir per proporcionar algun tipus d’ajut escaquis als jugadors. El jugador autoritzarà lequip arbitral a comprovar les seves pertinences en cas de tenir algun dubte sobre aquest extrem.
  8. Els jugadors no poden abandonar làrea de joc sense justificació ni permís dun àrbitre mentre estiguin en curs les seves partides.
  9. La participació a l’llobregat Open Chess Tournament implica l’acceptació per part del jugador que les seves dades personals i partides puguin ser publicades als diferents mitjans que l’Organització consideri oportunes per a una millor difusió de l’esdeveniment. Entre aquests mitjans hi ha, per exemple, xarxes socials, llistats d’inscripció (en paper i en línia a diferents mitjans de comunicació), resultats de partides, classificacions de tornejos, retransmissions, fotografies, etc.

Aforament

La sala de joc per a aquesta edició 2024 de l’llobregat Open Chess quedarà establerta en 180/220 participants al torneig A, 80/100 al torneig B, i 40/50 al grup C.

S’ha de procurar mantenir un equilibri proporcional de diferents nacionalitats. L’organització podrà modificar aquest número.

Normativa de participació

Es considerarà que abandona el torneig tot aquell jugador que no es presenti injustificadament a una ronda.

Així mateix, serà automàticament eliminat del torneig qualsevol jugador que no es presenti a dues rondes consecutives o alternes, encara que hagués pogut tenir justificació. Per poder justificar una incompareixença, el jugador haurà de contactar amb l’Organització de l’Open abans de la fi de la ronda a què no hagués assistit, de manera que se’l pugui aparellar a la ronda següent.

Els bye són de zero punts i s’han de sol·licitar com a màxim, abans de finalitzar la partida de la ronda anterior. Es permet un màxim de 2 bye per jugador. En cas que un jugador sol·liciti un bye a la vuitena ronda, no serà aparellat a la novena ronda.

Reclamacions arbitrals

Qualsevol reclamació davant d’una decisió arbitral s’haurà d’adreçar per escrit al Comitè de Competició. S’ha de fer com a màxim abans d’una hora des del final de la partida en què hagués tingut lloc la decisió en disputa.

Aquest Comitè de Competició estarà integrat pel director de l’Open i per 4 jugadors participants (2 titulars i 2 suplents, aquests darrers per a aquells conflictes en què pogués veure’s embolicat algun dels titulars, o en cas de no poder localitzar algun membre titular) . Durant la primera ronda de joc de l’ellobregat Open Chess tnmt, l’Organització del Festival procedirà a escollir aquest Comitè.

Les decisions del Comitè seran definitives i inapel·lables.

En els desempats de partides ràpides, les decisions de l‟àrbitre principal seran inapel·lables.

Premis

El total de premis del festival és de 60.000 Euros .

Als premis del torneig se’ls aplicaran les retencions legals i els impostos establerts. 

Els premis no són acumulables i en el cas que un jugador accedeixi a dos llocs premiables optarà pel de més quantia, en cas d’igual quantia l’ordre de premis correspondrà, en primer lloc, a la taula general i després a la categoria FEMENÍ a aquest ordre.

El pagament dels premis monetaris es farà per transferència bancària a favor del compte que els premiats facilitaran a l’organització el dia 8 de desembre (el dia de la darrera ronda de joc), durant l’acte de cloenda del torneig. L’assistència a l’acte de cloenda és obligada per a tots els premiats. En cas que un jugador tingui dret a un premi, però no assisteixi a l’acte de cloenda, perdrà tot dret a rebre’l, i no el podrà reclamar amb posterioritat. Així mateix, per poder rebre el premi, a més de facilitar el número de compte on vulgui percebre l’abonament, el jugador haurà de facilitar fotocòpia del document d’identitat o passaport.

L’ organització d’ellllobregat Open Chess pot disposar de fins a 90 dies per fer el pagament dels premis.

Clàusula de protecció de dades

La inscripció al torneig, es produirà quan l’àrbitre principal, validi cadascuna de les sol·licituds d’inscripció que, cada interessat registrarà, emplenat les dades que se sol·liciten al formulari que es desplega a:

www.elllobregat.com/openchess .

De conformitat amb el que estableix la normativa espanyola sobre protecció de dades vigent, així com al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, especialment a l’article 6.1, lletres b) if ).

Tot jugador que hagi emplenat el formulari d’inscripció al LLOBREGAT OPEN CHESS, reconeix expressament que l’organitzador de l’open, li ha informat que les dades personals sol·licitades, les obtingudes durant el torneig o amb motiu de la preparació i conclusió del mateix, així com altres que poguessin ser obtinguts de registres públics o altres fonts legalment admeses, s’incorporaran, gestionaran i processaran en un tractament de dades de caràcter personal per al manteniment, desenvolupament, compliment i control de la relació de serveis que implica la participació al torneig .

El responsable del tractament de les dades és l’organitzador, davant el qual les persones legitimades per a això poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició reconeguts a l’esmentat Reglament Europeu, a la normativa espanyola sobre protecció de dades i en la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit o correu electrònic adreçat al domicili o adreça electrònica de l’organitzador: [email protected] .

Els jugadors inscrits, que han subministrat les seves dades personals, degudament informades, consenten expressament el seu tractament i qualsevol comunicació o cessió d’aquestes dades, fins i tot internacional, que es pugui efectuar entre l’organitzador i els patrocinadors del torneig, per tal d’oferir i prestar els jugadors, altres serveis dordre esportiu i cultural.

Per a la transferència de dades internacional caldrà el compliment de l’article 45 i, si escau, 46 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

L’organitzador manifesta que s’ha facilitat degudament als jugadors inscrits tota la informació indicada a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

S’informa igualment que les dades facilitades podran ser tractades per a l’elaboració de perfils. En cap cas aquesta elaboració de perfils no podrà tenir efectes jurídics o afectar-lo significativament d’una altra manera i en conseqüència podrà oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics sobre ell o afectar-lo significativament, quan concorri aquest dret d’acord amb el que preveu larticle 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Drets de retransmissió

Els drets de retransmissió i imatge de la competició han estat adquirits en exclusiva per la mercantil COMUNICACIÓN METRO BCN SL, única autoritzada per emetre o cedir aquests drets a tercers. Per a qualsevol consulta contacteu amb: [email protected] .

Desplaça cap amunt