www.elllobregat.com
Éxit de la Jornada anual de docència al campus de Castelldefels (EETAC-EEABB)
Ampliar

Éxit de la Jornada anual de docència al campus de Castelldefels (EETAC-EEABB)

Roc Messeguer i Mònica Blanco (professors de l’EETAC i l’EEABB)

domingo 03 de septiembre de 2023, 09:00h
Més de 40 professors han participat en una trobada que pretén reflexionar i debatre sobre experiències de la comunitat educativa. Els eixos principals van ser els impactes, riscos, oportunitats i reptes que suposa la intel·ligència artificial i l’intercanvi de bones pràctiques.

Més de quaranta professors i professores de les Escoles del Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels han participat a les jornades de docència que es van celebrar el passat 6 de juliol al Campus. Aquestes jornades es realitzen anualment en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UPC) i tenen per objectiu constituir un espai per compartir, reflexionar i debatre sobre les experiències docents entre els membres de la comunitat educativa.

Els eixos principals van girar sobre dos temes ben diferenciats. En la primera part, les reflexions s’orientaven cap als possibles impactes, riscos, oportunitats i reptes que suposa la inteŀligència artificial en l’entorn docent, explorant les aplicacions i l’ús d’aquesta tecnologia per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. D’altra banda, en una segona part de la jornada, es van compartir algunes de les experiències docents desenvolupades a les dues escoles del Campus, l’EETAC i l’EEABB, amb l’objectiu de promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els professors i professores. Un dels punts destacats va ser la xerrada presentació d’en Rolando Chacón, qui va compartir dues experiències interessants sobre l’ús de la inteŀligència artificial a l’aula.

En la primera experiència, es va utilitzar ChatGPT com a copilot i assistent. Aquest sistema, fet servir durant les classes i pràctiques, pot ajudar als estudiants en la cerca d’informació, resolució de dubtes, i fins i tot proporcionar exemples de codi. La interacció amb la intel·ligència artificial va accelerar la realització de les parts pràctiques de l’assignatura, afavorint un aprenentatge més actiu.

En la segona experiència, es va emprar DALL·E 2, una inteŀligència artificial generativa d’imatges a partir de text, per validar la comprensió dels estudiants en alguns conceptes clau d’una assignatura d’estructures metàŀliques. Els estudiants van proporcionar definicions de conceptes que es van processar amb DALL·E 2 per generar imatges relacionades amb aquestes definicions. Aquesta tècnica va ser utilitzada per avaluar i millorar la qualitat de les definicions a través de les imatges generades. Es va repetir diverses vegades aquest procés fins aconseguir bones imatges i per tant, bones definicions.

Durant el transcurs de l’esdeveniment, diversos professors i professores de les dues escoles, Juan Carlos Aguado, Lali Barriere, Oscar Lopez, Francesc J. Robert, i Irma Roig van compartir les seves experiències docents en temes variats. Alguns d’ells van explicar com han utilitzat qüestionaris de Moodle per automatitzar parts de l’avaluació i proporcionar feedback als estudiants. D’altres van destacar l’ús de la programació amb Python com a eina per introduir de manera pràctica els mètodes numèrics de càlcul. També es va presentar una avaluació i seguiment d’estudis previs de pràctiques amb qüestionaris personalitzats per cada estudiant.

Observar l’ús de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes, per aconseguir un aprenentatge més actiu i pràctic, així com experimentar amb la utilització d’una base de dades d’imatges, capturar, anotar i analitzar, per pràctiques de recursos no disponibles en l’aula, amb l’exposició d’un cas concret aplicat a les plantes, van ser també línies de treball de la jornada.

Els participants també van poder consultar al llarg de la sessió la col·lecció de llibres i recursos relacionats amb la inteŀligència artificial, organitzada per la Biblioteca del Campus.

La jornada de docència al Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels ha resultat ser una oportunitat valuosa per explorar i debatre sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en l’entorn educatiu. Un debat que s’ha de posar en el centre de l’actualitat, ja que la intel·ligència artificial és una eina emergent que s’ha convertit en una realitat accessible per a tothom, tal com ho van ser en el seu moment els llibres, les calculadores, els ordinadors i internet.

El seu impacte en l’àmbit educatiu és innegable, i és imprescindible abordar-ho amb una perspectiva positiva i constructiva. No podem quedar-nos estancats ni desconnectats de l’ús de la intel·ligència artificial, ja que forma part del present i el futur de l’educació. En lloc d’evitar-la, hem de ser conscients que aquesta tecnologia pot ser una eina valuosa per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Tanmateix, és essencial evitar associar la intel·ligència artificial amb pràctiques no ètiques com la còpia o el plagi en les proves d’avaluació. En canvi, hem d’enfocar-nos en utilitzar-la de manera responsable i beneficiosa per a la formació dels estudiants. Com amb altres eines que han estat introduïdes en l’educació, com ara els llibres i les calculadores, la intel·ligència artificial també requerirà una reflexió i una adaptació dels mètodes d’avaluació. Com ja va passar amb altres tecnologies, haurà de passar proves d’avaluació en què s’autoritzarà l’ús de la intel·ligència artificial i altres en què no serà permès. D’aquesta manera, hem d’anar trobant el seu lloc i ús adequat a l’aula. Les proves d’avaluació podran ser dissenyades de manera que els estudiants puguin fer servir aquesta tecnologia de forma constructiva i efectiva.

La intel·ligència artificial és una oportunitat per millorar la qualitat de l’educació, però també requereix una reflexió ètica i un enfocament responsable. Hem d’estar oberts als avantatges que pot aportar, i a la vegada ser conscients de la necessitat de regular-ne l’ús per evitar pràctiques inadequades. Amb una aproximació equilibrada i una planificació adequada, la integració de la intel·ligència artificial en l’educació pot aportar beneficis significatius per tothom. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios